Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας συσκευής

Αναλυτικοί όροι χρήσης ασφάλισης συσκευης, και συχνές ερωτήσεις ασφάλισης συσκευής:

Συχνές ερωτήσεις Σε περίπτωση Ζημιάς (Πατήστε Εδώ)

Γενικοί και ειδικοί όροι Ασφάλειας κινητών και Tablets Generali (Πατήστε εδώ)

Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα θα καλύπτονται* για οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου κατόπιν επελεύσεως ενός εκ των παρακάτω κινδύνων, σύμφωνα με τους όρους του υπ’αριθμ.: 11220820 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της Generali Hellas A.A.Ε. σε αποκλειστική συνεργασία με την Σ.Ι.Ξηρογιαννόπουλος ΕΠΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

 • Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού
 • Κλοπή Διαρρήξεως
 • Τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου
 • Πτώση υγρού/νερού (οχι υγρασία) ή πτώση σε νερό.

* H κάλυψη ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και για 12 μήνες (ένα έτος) από την ημερομηνία αγοράς του αντικειμένου.

Διευκρινίσεις Ασφαλιζόμενων Κινδύνων:

 • Νερά: καλύπτεται η ασφαλιζόµενη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζηµιές από υγρασία, εφίδρωση, ιδρώτα, ατµό. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια του κινητού ή tablet και η µη ανεύρεση του εντός θάλασσας, λίµνης, ποταµού δεν καλύπτεται.
 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων/οθόνης: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι με τον κίνδυνο της "Τυχαίας Θραύσης Κρυστάλλων" του παρόντος συμβολαίου καλύπτεται ο κίνδυνος της "Τυχαίας Θραύσης οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet".Σε περίπτωση δε ζημίας από τον κίνδυνο αυτό, καλύπτεται το κόστος επισκευής βάσει των σχετικών τιμολογίων και σε αποδεδειγμένη περίπτωση μη επισκευής θα καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου με ανώτατο όριο το ποσό της ασφαλισμένης του αξίας.
 • Κλοπή Διαρρήξεως : με την προϋπόθεση προσκόμισης επισήμων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία). Γεωγραφικά όρια: παγκοσμίως.                                                
  Διευκρίνιση:
  Σε περίπτωση προσκόμισης εγγράφων από το εξωτερικό απαιτείται η επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική Γλώσσα.
  • Κατά παρέκκλιση του γενικού όρου του συμβολαίου, Κλοπή θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου με διάρρηξη ή αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή - αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.
  • Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές κλέπτου στον παραβιασμένο χώρο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση ζημιάς - Διευκρινίσεις επί των διαδικασιών αποζημίωσης:

 1. Αναγγελία ζημιάς (περιγραφή του περιστατικού) του αγοραστή προς την GENERALI HELLAS
  Τηλ.: + 30 210 8096 100 , E-mail: info@generali.gr
 2. Προσκόμιση στην Εταιρεία Σ.Ι.ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.)**,
 3. Προσκόμιση στην Εταιρεία Σ.Ι.ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του τιμολογίου/ απόδειξης αγοράς ή του τιμολογίου επισκευής για περιπτώσεις επισκευής
 4. Προσκόμιση στην Εταιρεία Σ.Ι.ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ πιστοποιητικού ασφάλισης